เกี่ยวกับบริษัท เนเจอร์พรอฟ

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต Personal Care และ Skin Care  OEM/ODM

รวมถึงให้การบริการแบบครบวงจร One Stop Service ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกรูปแบบ  โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ certified organic, certified natural ผนวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในระยะยาวซึ่งแนวคิดนี้
จึงเป็นหัวใจและอุดมการณ์เริ่มแรกในการก่อตั้งบริษัท

โดยในปี  2557  บจก. เนเจอร์พรอฟ  ได้เริ่มขอรับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตกับหน่วยงาน BioAgricert ประเทศอิตาลี ผู้ตรวจสอบให้การ
รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าอินทรีย์องค์กรแรก ที่ได้การรับรองจาก IFOAM สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ที่มีเครือข่ายมากกว่า 120 ประเทศทั่ว
โลก

ต่อมาในปี 2561 บจก.เนเจอร์พรอฟ ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอีกขั้นโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก Ecocert ประเทศฝรั่งเศส  ในเรื่อง
ของมาตรฐานการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิคแท้ทั้งระบบ เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิคระดับโลก COSMOS  จากหน่วยงาน Ecocert ประเทศฝรั่งเศสที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อีกทั้งบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Certified Organic ในรูปแบบของ  Personal Care, Skin Care และ Mom&Baby ต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการ
ผลิตจากหน่วยงานออร์แกนิคสากล ในรูปแบบ OEM/ODM

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรองมาตรฐาน  GMP ASEAN  ซึ่งให้การตรวจรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ มาตรฐาน HALAL ซึ่งให้
การตรวจรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ทั้งการผลิตจำนวนน้อยหรือการผลิตจำนวนมากในเชิงอุตสา-
หกรรมอีกด้วย

ด้วยกระบวนการผลิตของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทจึงได้รับการรับรองเป็น “โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) ที่นอกจาก
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ
ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของบริษัท เราจึงได้รับตราสัญลักษณ์ T-Mark (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวง
พาณิชย์แห่งประเทศไทย เพิ่มโอกาสของสินค้าในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

 

Future Plan, Up Coming

 

 

เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทของเราปราศจาก
- สารแต่งสี แต่งกลิ่น หรือฟิลเลอร์
- ปิโตรเคมี
- มิเนอรอล ออยส์
- พาราเบน
- โพรไพลิน ไกลคอล
- การทดลองในสัตว์
- สารอันตรายและสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- การตัดแต่งพันธุกรรม
- แอลกอฮอล์
วิสัยทัศน์

" เป็นบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติในแถบทวีปเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค "

พันธกิจ

 - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก
 - จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับลูกค้าให้มากที่สุด
 - จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา จัดหาบริการที่ดีที่สุด และมีความโปร่งใสกับลูกค้า
 - พัฒนาแง่มุมทางเทคนิคการผลิต รวมถึงทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์

" เป็นบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติในแถบทวีปเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค "

พันธกิจ

 - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก
 - จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับลูกค้าให้มากที่สุด
 - จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา จัดหาบริการที่ดีที่สุด และมีความโปร่งใสกับลูกค้า
 - พัฒนาแง่มุมทางเทคนิคการผลิต รวมถึงทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ